Nadziana, ulubione teksty

11107 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Wolna Wola Pana Bola

Był Pan Bo­lo, Bacharzyniok
Była As­tka Pie­cho­cino.
Był uczu­ny w piśmie człowiek
I Te­renia moc­no w mo­mie.
Każdy wo­le wol­num mić chcioł
Nik ij ni mioł - Bo­lo mioł

Bo nie waże czy istniene
Tyn jum mo kto os­tro chle­je.

Tak przy­naj­mni mu sie myśli
Pos­tawta my wi­no...
Naj­le­pi z wiśni! 

wiersz • dzisiaj, 08:40

fakt wol­nej wo­li nie sta­nowi o pra­wości decyzji 

myśl • wczoraj, 10:59

nie próbuj się zmienić, pozwól się so­bie odnaleźć 

myśl • przedwczoraj, 17:51

O mun­dialu! Za­ra bedziemy po balu! 

myśl • 21 czerwca 2018, 19:57

okłamu­jemy się, że kieru­je na­mi miłość, lecz naj­częściej jest to jej brak 

myśl • 20 czerwca 2018, 15:48

słona woda

na moim brze­gu cisza
tyl­ko dzień umie tak lek­ko odchodzić

słońce kładzie głowę na wodzie
jak dziec­ko na mat­ki kolanach

skrzydłami białych mew
za­myka sen­ne oczy

ry­bacy zwi­jają sieci

po­siedzę tu i poczekam
tej nocy
jak przed laty
do rana 

wiersz • 20 czerwca 2018, 08:18

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm • 18 czerwca 2018, 05:35

gdy ważniej­sze dla ciebie sta­je się dob­ro in­nych niż two­je włas­ne, oby nie było ważne właśnie dla ciebie 

myśl • 16 czerwca 2018, 18:00

dopóki nie sta­niesz się jak oj­ciec, nie będziesz kimś in­nym niż on 

myśl • 16 czerwca 2018, 08:39

Po­lako­wi nie dogodzisz...
-że zim­no w zimie
-że upał w lecie
-że je­sienią deszcze
-wiosną, że la­ta ni ma jeszcze....
I tak we okrągło.

Dla­tego jes­tem z Rosji. 

myśl • 29 maja 2018, 20:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża